Geloof de grote leugens over thiomersal niet

Propaganda experts hebben al lang toegegeven dat de ‘grote leugen’ een belangrijk middel is om de publieke opinie vorm te geven. Een door de U.S. Office of Strategic Services opgesteld psychologisch profiel van Hitler meldde dat een van de ‘basisregels’ van de Duitse leider was dat ‘mensen een grote leugen eerder geloven dan een kleine’ en ‘als je het vaak genoeg herhaald mensen het vroeger of later gaan geloven’.

Grote leugen: De CDC factsheet stelt dat thiomersal geen gifstof is

Het Amerikaanse Center for Disease Control and Prevention (CDC) lijkt het er mee eens te zijn dat een grote en vaak herhaalde leugen een krachtig public-relations middel is, want in augustus publiceerde hun Immunization Safety Office (immunisatieveiligheidsbureau) een ‘factsheet‘ waarin wederom benadrukt wordt dat “thiomersal (een kwikverbinding) in vaccinaties niet schadelijk is voor kinderen”, ondanks voldoende bewijs van het tegendeel.

De factsheet komt met dezelfde handvol onderzoeken gerelateerd aan thiomersal (uitgevoerd door of met betrokkenheid van het CDC zelf) dat het al jaren gebruikt om thiomersal critici de mond te snoeren. Gelukkig maken verschillende bronpagina’s op de Children’s Health Defense het makkelijk om de uitgebraakte onwaarheden van het CDC te weerleggen. Onze website voorziet in een thiomersal FAQ, informatie die mythen over thiomersal gebruik in vaccinaties wegneemt en (waaronder beweringen over thiomersal), analyses van de gebrekkige onderzoeken waar de CDC zich op beroept om thiomersal vrij te spreken van alle bijdragen in de epidemie van neurologische ontwikkelingsstoornissen bij kinderen – en meer. Hieronder vatten we drie van de meest logische redenen samen om de meest recente poging van het CDC, om het publiek voor de gek te houden, te negeren.

Nog steeds gevaarlijk en neurotoxisch

Het CDC zegt dat “het bewijs duidelijk is” dat thiomersal “slechts een conserveringsmiddel” is en geen neurotoxine. Niemand die de tijd neemt om de wetenschappelijke literatuur na te gaan kan echter rationeel concluderen dat kwik in welke vorm dan ook – waaronder de kwik in thiomersal – veilig is voor mensen. De paar door de CDC-gefinancierde, of door de CDC-erkende onderzoeken, die opgesomd worden in de factsheet “steken scherp af bij onderzoek dat door onafhankelijke wetenschappers is uitgevoerd in de laatste, meer dan 75-jaar waarin thiomersal consistent schadelijk wordt bevonden.” Dit onafhankelijke onderzoek heeft thiomersal gerelateerd aan “neurologische ontwikkelingsstoornissen, …tics, …verlate taalverwerving, taalachterstand, aandachtstekortstoornis (ADD), en autisme.” Het boek van Robert F. Kennedy Jr.: Thiomersal: Laat de wetenschap spreken, beschrijft honderden intercollegiaal getoetste wetenschappelijke publicaties en de “breed gedeelde consensus onder onderzoekswetenschappers dat thiomersal een gevaarlijke neurotoxine is”.

Het CDC beweert ten onrechte dat “thiomersal in 2001 in de V.S. uit kindervaccins is gehaald”. Veel van de later ook voor zwangere vrouwen en kleine kinderen verplicht gestelde griepprikken die in de V.S. worden toegediend bevatten nog steeds 25 microgram thiomersal. Feitelijk is thiomersal niet zo zeer verwijderd als wel verplaatst.

Frauduleuze auteurs

Bij alle acht studies van de CDC factsheet zijn hoofd- of co-auteurs betrokken die beschuldigd zijn van fraude of waarvan bekend is dat zij betrokken zijn geweest bij achter-de-schermen data manipulatie of bezwaard zijn door ernstige belangenconflicten. Dr. William Thompson, auteur van drie van de studies in zijn voormalige hoedanigheid als senior CDC vaccinatieveiligheid wetenschapper, schreef een klokkenluider getuigenverklaring aan congreslid William Posey en gaf verklaringen af via zijn persoonlijke advocaat over fraude en het vernietigen van data bij het CDC. In een van de meest schandelijke voorbeelden, meldt Thompson dat zijn bazen, waaronder afdelingshoofd Frank DeStefano (een auteur bij drie van de factsheet studies), beval Thompson en andere CDC wetenschappers om data waaruit vaccingeïnduceerd autisme bleek te vernietigen. Zoals eerder beschreven door Children’s Health Defense:

“DeStefano riep zijn vier co-auteurs bij elkaar in een kamer en beval hen om de veroordelende datasets in een gigantische vuilnisbak te dumpen. In de gepubliceerde studie ontbraken deze datasets.”

De bulk van de klokkenluideronthullingen van Thompson maakten onderdeel uit van meer dan 40 telefoongesprekken en meer dan 10.000 pagina’s aan documenten, gedeeld met Dr. Brian Hooker. In die gesprekken verklaarde Thompson ook dat CDC medewerkers “hard werken” om “de sterke en statistisch significante bevinding te verdunnen… dat thiomersal blootstelling via zuigelingvaccins tics in jongens veroorzaakt.” Bovendien vroeg Thompson aan Hooker om “een campagne op te zetten voor publicatie van het feit dat verschillende CDC-gesanctioneerde publicaties aantonen dat thiomersal tics veroorzaakt.”

Naast de studies met Thompson en DeStefano als auteur zijn twee van de artikelen, die door de CDC als definitief bewijs worden aangedragen dat thiomersal onschuldig is, studies uit 2003 op naam van Thomas Verstraeten en Paul Stehr-Green – twee deelnemers van de beruchte geheime bijeenkomst in Simpsonwood in 2000 waar het verband werd besproken tussen blootstelling aan thiomersal-bevattende vaccinaties en neurologische schade in kinderen. Verstraeten en Stehr-Green waren allebei zeer betrokken in de poging de duidelijke relatie tussen thiomersal en neurologische ontwikkelingsstoornissen onbelangrijk te laten lijken zijn. Alhoewel de Verstraeten studie desondanks toch melding maakte van “statistisch relevante relaties tussen thiomersal en taalachterstanden en tics”, verwerpt de DCD factsheet de relaties als “zwak” en “inconsistent”.

Gemanipuleerde data

Zoals eerder beschreven door Children’s Health Defense en anderen en zoals aangegeven in de voorgaande alinea’s, zijn er een aantal redenen om de resultaten van de acht studies op de CDC factsheet niet te vertrouwen – waaronder CDC-financiering en andere belangenconflicten als ook het publiceren van foutieve en frauduleuze data. De onderstaande tabel vat de grootste problemen van de studies samen.

Auteurs (datum)
Belangenconflicten, fouten en/of fraude
Barile, …Thompson (2012)
– Studie meldt ‘een klein verband tussen vroege blootstelling aan thiomersal en de aanwezigheid van ‘tics in jongens’
– Direct leidinggevende (Edwin Trecathan, toenmalig directeur van National Center on Birth Defects and Developmental Disabilities) liet auteurs het tic-effect bagatelliseren.   
Price, Thompson et al. (2010)
– Auteurs verbonden met Harvard Pilgrim en Kasier Permanente verzekeringsmaatschappijen.
– Gebruik van ‘overmatching’ opdat er heel weinig verschil in thiomersal blootstelling was tussen behandelden en controles
– Prenatale thiomersal effecten verborgen door cherry-picking van data.   
Tozzi et al. (2009)
– Studie maakte gebruik van Italiaans vaccinatieschema met veel minder thiomersal blootstelling dan het VS schema.
– Geen gebruik van een zero-blootstelling controlegroep; controlegroep kreeg vaccinaties met conserveringsmiddelen (2-phenoxyethanol) waarvan bekend dat het schadelijk is voor nieren, het zenuwstelsel en de lever.
-Studie – niet de factsheet – maakte melding van twee neuropsychologische effecten ‘significant gerelateerd aan thiomersal blootstelling.’
DeStefano (2009)
– DeStefano bestuurt het Immunization Safety Office van het CDC (dat jaarlijks vaccinaties inkoopt en verkoopt ter waarde van 3,58 miljard euro).
– Gebaseerd op vertekende epidemiologische studies uit Engeland en Zweden met verschillende vaccinatieschema’s dan de VS.
– Californische data toont een duidelijk verband tussen thiomersal opname en gevallen van autisme.
McMahon, Iskander et al. (2008)
– Eén van de auteurs (Iskander) was een CDC werknemer.
– Studie onderzocht geen neurologische effecten, besteedde alleen aandacht aan injectieplek reacties en koorts.
Thompson… De Stefano et al. (2007)
– Auteurs verbonden aan Harvard Pilgrim en Kaiser Permanente verzekeringsmaatschappijen.
– Gebruik van overmatching opdat er heel weinig verschil in thiomersal blootstelling was tussen behandelden en controles.
Verstraeten, Davis, DeStefano et al. (2003)
– Bij publicatie werkte Verstraeten voor GlaxoSmithKline.
– Andere auteurs verbonden met verzekeringsmaatschappijen, waaronder Kaiser Permanente.
– Foutieve toepassing van verschillende uitsluitingscriteria.
– ‘Cherry-picking’ data om statistische significantie te verdunnen.
Stehr – Green, Tull, Stellfield, Mortenson, Simpson (2003)
– Stellfield in dienst van Deense vaccinsproducent met winstoogmerk.
– Simpson was adjunct-directeur van het National Immunization Program van het CDC.
– Foutief toekennen van toenemende autisme gevallen in Californië aan opname van mildere ASD gevallen.

Het ontbreken van geloofwaardigheid

Onder de huidige omstandigheden, waarbij alleen al meer dan 80 studies de stipjes verbinden tussen thiomersal en autisme, en nieuwe studies dagelijks verschijnen die andere vaccinatie-ingrediënten zoals aluminium in verband brengen met de chronische ziekten-epidemieën bij kinderen tegenwoordig, heeft het CDC alle geloofwaardigheid verloren als het slecht onderbouwde uitspraken doet over thiomersal en de veiligheid van vaccinaties. Een instelling die veel meer dan 3,5 miljard euro in vaccinaties inkoopt en verkoopt heeft duidelijk een gevestigd belang in het sussen van alle discussie over vaccinatierisico’s. Gelukkig herkent het publiek in toenemende mate dat de factsheet leugens gelezen moeten worden met een grote korrel zout.

Thiomersal in Nederland

Het RIVM schrijft dat er “gezien de maatschappelijke discussie over het gebruik van organokwik-verbindingen, waar mogelijk gestreefd wordt naar het gebruik van thiomersal-vrije vaccins” en verwijst naar een aantal van de in dit artikel genoemde studies waar het CDC zich ook op beroept.

Tevens schrijft het RIVM dat “ook na herhaalde toediening de maximale toegestane belasting niet overschreden wordt en er geen aanwijzingen zijn voor een verband met neurologische of gedragsstoornissen”.

Daarnaast schrijft het RIVM bij haar vragen en antwoorden dat thiomersal niet in de griepprik zit.  Volgens de website van het Rijksvaccinatieprogramma zijn de vaccins in Nederland “steeds meer bedoeld voor 1 vaccinatie” en zijn er dus geen conserveringsmiddelen als thiomersal nodig om bederf tegen te gaan. In het RIVM-‘Thiomersal in vaccins‘ document staat echter dat sommige vaccins nog wel thiomersal bevatten; het Mexicaanse griepvaccin van Focetria van Novartis 50 microgram thiomersal en Pandemrik van GSK 5 microgram.

Volgens hetzelfde document kan tiomersal “vroeg in het productieproces gebruikt worden om contaminatie met microorganismen te voorkomen.” Er zal dan in de bijsluiter staan dat er sporen in kunnen zitten. Volgens de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken hoeven “geringe hoeveelheden kwik in vaccins die vallen onder een bepaalde grenswaarde niet te worden vermeld op de bijsluiters, maar zijn wel aangetoond in vaccins”, en “is elke hoeveelheid giftig en kan tot schade leiden.”

De vereniging waarschuwt voor terughoudendheid bij zwangerschap voor multidosis (griep)vaccins en het losse tetanusvaccin omdat daar Thiomersal nog op de bijsluiter wordt vernoemd.

 

Het Children’s Health Defense (voormalige World Mercury Project) is een organisatie toegewijd aan het onthullen en vernietigen van het blootstellen van kinderen aan schadelijke substanties etc. ChildrensHealthDefense.org 

Door The Children’s Health Defense Team, met bijdrage van Marieke Vos met betrekking tot gebruik van thiomersal in Nederlandse vaccins.

De opinies in dit artikel zijn die van de auteur en worden niet noodzakelijkerwijs gedeeld door The Epoch Times. 

 
SOORTGELIJKE ARTIKELEN